top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Art.1 Toepassingsgebied
  Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de "AVV") definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op de webshop door een Gebruiker (hierna "Klant"). De AVV drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in bepaalde gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet. Woordwoeler behoudt zich het recht voor om de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.
 • Art.2 Online winkel
  Via de website stelt Woordwoeler (de Verkoper) de Klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto's een contractuele waarde hebben. De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of omissies in de presentatie, kan de Verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld voor dit feit. De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.
 • Art.3 Prijs
  De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren. Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. De prijzen zijn aangegeven in euro en zijn inclusief BTW en taksen, maar houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant. Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.
 • Art.4 Online bestellen
  De Klant heeft enkel de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten. Door zijn bestelling te valideren, aanvaardt de Klant tevens de AVV. De Klant moet een geldig e-mailadres, geldige factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres van de Klant. Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.
 • Art.5 Bevestiging en betaling van de bestelling
  De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen. 1. Betaling De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode (Bancontact, Visa, Mastercard). Deze validatie geldt in plaats van een handtekening. De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen. De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren, om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant. In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren. De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is. 2. Bevestiging Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop naar de Klant sturen, evenals de aankoopbevestiging. De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (woordwoeler@gmail.com) In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen met het voorstel om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.
 • Art.6 Bewijs
  De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard. De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.
 • Art.7 Levering
  De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper. De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant, zullen aan de Klant in rekening worden gebracht. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in meerdere opeenvolgende leveringen aan de Klant gebeuren. De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode. Verzendingen worden gemaakt binnen de 24u na betalingsbevestiging en overgemaakt aan de vervoerder. De vervoerder is standaard Bpost, met tussen 2 en 5 werkdagen leveringstermijnen. Indien de optie lokale levering mogelijk was aan de hand van uw adres binnen een bepaalde perimeter, bedraagt de levertermijn maximaal 3 dagen na betalingsbevestiging. De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de levering meer dan dertig dagen na de afgesproken datum gebeurt, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald. 1. Controle van de bestelling Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst. In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen. De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd, zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard. Elk voorbehoud dat niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. 2. Fout in de levering In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen. Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. 3. Retourzendingen en omruilingen Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten: Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Klant binnen 14 dagen na levering (of binnen 14 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Woordwoeler schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht via woordoeler@gmail.com. Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen of via een track & trace zending naar onze maatschappelijke zetel zoals beschreven vooraan deze verkoopsvoorwaarden. Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd. De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant.
 • Art.8 Herroepingsrecht
  Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant dan 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren. Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten, de kosten van terugzending zijn voor rekening van de Klant. De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van verkoop. De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de kennisgeving van het bewijs van terugzending van de goederen. Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud, die niet op een fysieke drager is aangeleverd, stemt de Klant ermee in om voor dergelijke digitale inhoud zijn herroepingsrecht af te staan om zo snel mogelijk te worden geleverd.
 • Art.9 Gegevensbescherming
  De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren. De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op de website.
 • Art.10 Overmacht
  Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht. In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.
 • Art.11 Onafhankelijkheid van de bepalingen
  Indien een of meer bepalingen van deze AVV onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AVV doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.
 • Art.12 Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
  Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.
 • Contactgegevens
  Woordwoeler Klaverveldenlaan 3 2180 Ekeren België woordwoeler@gmail.com
bottom of page